Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op alle offertes van en
  overeenkomsten met Home PC Vreelande hierna te
  noemen Home PC
 2. Naast deze algemene voorwaarden kan Home PC
  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek
  van toepassing zijn op de soort transactie c.q.
  aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden
  maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 3. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene
  voorwaarden met Home PC heeft gecontracteerd, wordt
  geacht eventueel daarna door hem mondeling,
  schriftelijk, telegrafisch, elektronisch of per telex
  op te geven orders of aan te gane overeenkomsten
  stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene
  voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


Artikel 2: Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de
  offerte is vermeld.
 2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Home PC
  zijn geen offerte.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. vereenkomsten komen eerst tot stand nadat een
  bestelling of reparatieopdracht door Home PC op
  haalbaarheid is beoordeeld. Home PC heeft het recht
  zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
  niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
  onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder
  rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de
  afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende
  gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in
  prijscouranten en folders, gelden slechts bij
  benadering en kunnen geen aanleiding tot
  schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van Home PC gemaakte
  ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1
  blijven eigendom van Home PC en mogen zonder
  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
  niet worden gekopieerd of op andere wijze
  vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond
  of op enigerlei wijze worden gebruikt.
 3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste
  verzoek aan Home PC te retourneren op straffe
  van een boete ten behoeve van Home PC van € 1.000,–
  per dag, voor iedere dag dat de afnemer
  hiermee in gebreke is.

Artikel 5: Prijzen

 1. De zaken van Home PC worden geleverd tegen de prijzen
  die gelden op het tijdstip c.q. datum van bestellen
  per telefoon, fax, via onze webwinkel en overige
  methodes. De diensten van Home PC worden verricht
  tegen de prijs die Home PC na het verlenen van de
  diensten op de door haar gebruikelijke wijze
  calculeert.
 2. Alle prijzen gelden in euro’s, inclusief
  omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een
  bedrag voor verzend- en administratiekosten in
  rekening worden gebracht. De kosten voor verzending
  per expresse komen alleen voor rekening
  van de afnemer wanneer deze om een zodanige
  verzendwijze heeft gevraagd. Verder zijn al onze
  prijzen exclusief de verzendkosten.


Artikel 6: Verzending/aflevering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt
  Home PC de wijze van verzending. In geval Home PC de
  wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken
  voor risico van Home PC. De afnemer draagt het risico
  van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan
  het opgegeven adres ter ontvangst worden
  aangeboden.
 2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in
  ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de
  zaken voor rekening en risico van de afnemer
  opgeslagen.
 3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken
  binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van
  de door Home PC op te geven opslagplaats, heeft Home
  PC het recht om de zaken naar haar keuze onderhands
  of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te
  verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen
  heeft, onverminderd de aan Home PC toekomende
  rechten.

  Artikel 7: Leveringstermijnen

 

 1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle
  technische details overeenstemming is bereikt en
  nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst
  noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit
  zijn van Home PC.
 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij
  benadering te zijn opgegeven.
 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot
  strekking dat Home PC na het verstrijken hiervan van
  rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een
  nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist,
  waarbij Home PC een termijn van minimaal 14 dagen zal
  worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de
  afnemer nimmer het recht tot enigerlei
  schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst
  of enige andere actie jegens Home PC. Dit is slechts
  anders in geval van opzet of grove schuld
  van Home PC of haar leidinggevend personeel of indien
  de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt
  overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de
  overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te
  kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8: Zichtzendingen

 1. De door Home PC afgeleverde zaken worden alleen
  beschouwd als zichtzendingen voor shows,
  tentoonstellingen en voor andere door Home PC aan te
  geven doeleinden, wanneer Home PC dit tevoren
  schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze
  algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de
  afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor
  zichzelf te hebben besteld en de afnemer de als dan
  geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken
  niet terstond na afloop van de in de bevestiging te
  noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer
  aan het door Home PC op te geven adres zijn
  geretourneerd in de originele verpakking en in de
  staat waarin Home PC deze zaken aan de afnemer
  afleverde.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk
  is overeengekomen, contant te geschieden bij de
  feitelijke aflevering van de zaken of na het
  verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het
  geval Home PC een factuur zendt, dient betaling te
  geschieden binnen een dag na factuurdatum tenzij
  schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter
  voldoening van verschuldigde rente en kosten en
  vervolgens van opeisbare facturen die het langst
  openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de
  voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de
  vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande
  ingebrekestelling rente aan Home PC verschuldigd van
  2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij
  een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag
  niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Home
  PC tot incasso van de vordering langs gerechtelijke
  of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden
  aan Home PC te betalen een vergoeding wegens de
  daaraan verbonden kosten overeenkomstig het
  incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten,
  doch met een minimum van € 250,– per factuur.
 5. Niet tijdige betaling geeft Home PC het recht
  harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige
  en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te
  schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer
  recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst en onverminderd het recht van Home PC op
  vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en
  verdere gevolgschade.
 6. Home PC is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat
  de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling
  van de door Home PC te verrichten prestaties, een en
  ander op een door Home PC aan te geven wijze.
 7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te
  passen.
 8. In behandeling genomen reclames en/of
  garantieaanspraken geven geen recht tot uitstel van
  betaling of gedeeltelijke betaling.
 9. Wissels worden onder het aanrekenen van
  discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en
  uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Home PC
  garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
 10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als
  betaling na hun inlossing.
 11. Home PC staat tot geen van haar afnemers in een
  rekening-courant verhouding.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Home PC
  uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling,
  daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en
  rente, ook van eerdere en latere leveringen en
  verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens
  tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke
  toestemming van Home PC de zaken voordien te
  vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of
  buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan
  wel anderszins te bezwaren.
 3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Home
  PC de zaken aan Home PC ter beschikking te stellen,
  en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan
  Home PC of aan de door Home PC aan te wijzen
  personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te
  betreden teneinde de zaken mee te nemen.
 4. Home PC verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1
  aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op
  het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen
  heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht
  van Home PC ten behoeve van andere aanspraken die
  Home PC op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste
  verzoek van Home PC zijn medewerking verlenen aan
  handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe
  van een dwangsom van € 1.000,– voor ieder dag dat de
  afnemer hiermee nalatig blijft.
 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een
  reparatieopdracht of garantie worden vervangen,
  worden of blijven daardoor eigendom van Home PC tot
  volledige voldoening van al hetgeen Home PC van de
  afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Reclames

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen
  dienen binnen drie dagen na ontvangst van de zaken
  c.q. facturen, dan wel binnen drie dagen nadat een
  eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt
  had moeten worden, schriftelijk en met een
  behoorlijke omschrijving van de klacht aan Home PC
  kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van
  deze termijn wordt Home PC geacht haar verplichtingen
  correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de
  afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn
  betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door Home PC gegrond wordt
  bevonden, heeft Home PC het recht te harer keuze:
  A. de factuur te herzien en het factuurbedrag
  dienovereenkomstig te wijzigen;
  B. het geleverde te vervangen door een zaak met
  dezelfde specificaties of te repareren
  waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan
  Home PC worden afgegeven;
  C. het geleverde terug te nemen en de
  overeenkomst te ontbinden, onder restitutie
  van het door de afnemer betaalde
  factuurbedrag zonder tot enige
  schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. De afnemer dient in een voorkomend geval Home PC
  onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken
  te herstellen.
 5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de
  afnemer geschiedt voor rekening en risico van de
  afnemer. Home PC aanvaardt teruggezonden zaken
  slechts indien en voor zover zij met deze
  terugzending tevoren schriftelijk instemt, en als dan
  slechts wanneer deze zaken aan het door Home PC op te
  geven adres worden afgeleverd in de originele
  verpakking en in de staat waarin Home PC deze zaken
  aan de afnemer afleverde.
 6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer
  worden geretourneerd.

 Artikel 12: Garantie

 1. Home Pc staat in voor de kwaliteit van de door haar
  naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor
  de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door
  haar geleverde zaken, met dien verstande dat de
  garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende
  bepalingen vermeld.
 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden
  garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes
  maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders
  is overeengekomen.
 3. Indien de afnemer aan Home PC een opdracht heeft
  gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet
  binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen
  betaling van het wegens onderzoek of reparatie
  verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze
  geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie
  ingeleverde zaak ten behoeve van Home PC. De afnemer
  zal als dan Home PC vrijwaren voor alle aanspraken
  van derden met betrekking tot deze zaak.
 4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde
  en aan Home PC verwijtbare fouten, gebreken of
  onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit
  artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van
  Home PC zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen,
  hetzij teruggenomen tegen creditering tot ten hoogste
  de dagwaarde van de geleverde zaken.
 5. Hardware dat binnen 8 dagen na aankoop datum defect
  raakt zal Home PC binnen 3-5 werkdagen omruilen, mits
  voorradig. U dient wel eerst het component op te
  sturen of anderszins aan te leveren. Is uw product
  stuk na de periode van 8 dagen dan zal reparatie/
  vervanging binnen 14 tot 28 dagen plaats vinden.
 6. Op samengevoegde producten en onderdelen, alsmede op
  verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.)
  geeft Home PC geen garantie, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk een garantie is toegezegd.
 7. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in
  aanmerking komende zaken voor eigen rekening en
  risico af te leveren op het door Home PC op te geven
  adres.
 8. Voor zaken met een door anderen dan Home PC
  bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend
  van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze
  voorwaarden gestelde.
 9. De afnemer kan geen beroep doen op de
  garantiebepalingen indien:
  A. indien de afnemer de zaken heeft
  verwaarloosd
  B. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken
  heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen
  waaronder ook vallen reparaties die niet door
  of namens Home PC zijn verricht
  C. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,
  verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,
  blikseminslag, beschadiging door inwerken van
  vocht of door andere van buiten komende
  oorzaken of onheilen
  D. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel
  in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is
  onderhouden
  E. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte
  of verkeerde accessoires
  F. indien de afnemer de zaken op andere wijze
  onachtzaam heeft behandeld

Artikel 13: Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of
  identificatienummers of tekens, die op de door Home
  PC afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet
  verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Home PC, noch derden die zij betrekt ten behoeve van
  de totstandkoming of de uitvoering van enige
  overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade,
  voortvloeiende uit en verband houdende met de
  overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de
  uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht
  lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de
  oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is Home PC in ieder
  geval nimmer aansprakelijk:
  A. wegens niet, of niet tijdige levering;
  B. voor gegevens in folders, catalogi,
  reclamemateriaal, offertes e.d.
  C. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen
  (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
  D. indien de afnemer zelf of een derde het
  geleverde repareert, daaraan veranderingen
  aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden
  dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het
  geleverde overbelast en anderszins ondeskundig
  gebruikt;
  E. voor de eigendommen van derden welke zich
  terzake van reparatie, opslag of om welke
  redenen dan ook in Home PC’s bedrijfsruimte
  bevinden;
  F. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke
  oorzaak dan ook ontstaan;
  G. voor schade veroorzaakt door opzet of grove
  schuld van hulppersonen;
  H. voor schade veroorzaakt door geleverde
  software;
  I. voor schade tengevolge van verlies enigerlei
  data als vastgelegd op magnetische
  informatiedragers;
  J. voor schade veroorzaakt door het gebruik van
  een aan het telefoonnet gekoppeld modem
  waaronder begrepen het verlies van gegevens,
  ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie
  van gegevens, verminking van data of andere
  bestanden alsmede het blijven openstaan van
  telefoonlijnen.
 3. Indien Home PC in enig geval, ondanks het
  bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk
  is, aanvaardt Home PC slechts aansprakelijkheid
  voor zover deze aansprakelijkheid door haar
  verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de
  door de verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot
  uitkering overgaat, is Home PC nimmer
  aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag
  voor de betreffende overeenkomst.
 5. De afnemer zal Home PC vrijwaren voor alle
  aanspraken van derden jegens Home PC.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen
  c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid
  gelden niet voor zover de schade het gevolg is
  van opzet of grove schuld van Home PC of haar
  leidinggevende ondergeschikten.

  Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkomingen
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze
  door Home PC niet kan worden nagekomen ten gevolge
  van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van
  de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten
  waren dan wel aan Home PC niet bekend konden zijn,
  geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Home PC
  als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 8. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in
  ieder geval staking, overheidsmaatregelen,
  vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer,
  oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden,
  invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers
  en/of fabrikanten van Home PC alsmede van
  hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp-
  of transportmiddelen, uitsluitingen of andere
  stoornissen en gebeurtenissen welke door Home PC
  redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 9. Home PC heeft in geval van overmacht het recht haar
  verplichtingen op te schorten. Home PC is tevens
  gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
  overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
  mogelijk blijft. In geen geval is Home PC gehouden
  enige boete of schadevergoeding te betalen. Home PC
  behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte
  werk en de gemaakte kosten.
 10. Home PC heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien
  nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
  onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In
  deze gevallen kan de overeenkomst door de meest
  gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer
  echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Home PC
  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als mede
  indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij
  in staat van faillissement wordt verklaard, hij
  surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn
  crediteuren of een deel van hen een regeling of een
  akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn
  activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop
  of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in
  geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien
  hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding
  over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan
  verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is
  elke vordering, die Home PC te zijnen laste heeft of
  verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat
  daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Home PC het
  recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de
  verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
  of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Home PC is te allen tijde bevoegd als dan
  schadevergoeding van de afnemer te vorderen, als mede
  de geleverde zaken terug te nemen.
  In geval de afnemer de overeenkomst wenst te
  ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Home PC
  schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke
  termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te
  komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
  tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient
  te omschrijven.
 4. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op
  te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met
  de nakoming van zijn verplichtingen.
 5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer
  geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door
  Home PC verrichte prestaties, en heeft Home PC
  onverkort recht op betaling voor de reeds door haar
  verrichte prestaties.

Artikel 17: Consumentenkoop

 1. Bij aankopen die vallen onder het
  begrip “consumentenkoop” kunt u als consument op
  vertoon van uw factuur gebruik maken van het
  herroepingsrecht, onder voorwaarde dat de goederen
  ongebruikt zijn en ongeopend in de originele
  verpakking zitten. Bij aankopen via het Internet
  heeft u als consument een termijn van ten minste 7
  werkdagen waarbinnen de overeenkomst kan worden
  herroepen zonder betaling van een boete en zonder
  opgave van redenen. U moet in dit geval ten hoogste
  de kosten voor het terugzenden van de goederen
  betalen. Home PC is dan verplicht om binnen 30 dagen
  de bedragen terug te betalen die reeds door u voor de
  betreffende goederen betaald zijn. De termijn van het
  herroepingsrecht gaat in op de dag waarop u de
  goederen ontvangt. In een aantal gevallen kunt u het
  herroepingsrecht niet uitoefenen, namelijk:
  • voor goederen die volgens specificaties van u
  als consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk computersystemen, e.d..
  • voor audio- en video-opnamen en
  computerprogrammatuur c.q. software waarvan de
  verzegeling is verbroken;
  • voor diensten waarvan de uitvoering, met uw
  instemming, is begonnen vóór de termijn van
  zeven werkdagen;
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen
  worden teruggezonden, of die snel kunnen
  bederven of verouderen;
  • voor goederen of diensten waarvan de prijs
  gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt, waarop de leverancier geen invloed
  heeft. Indien u als consument een lening heeft
  afgesloten met de leverancier of met derden om
  de goederen of de dienst te kunnen financieren
  en u herroept de overeenkomst binnen de
  daarvoor geldende bedenktijd, dan voorziet de
  wet tevens in de mogelijkheid van herroeping
  van de lening.
 2. In geval van consumentenkoop zijn, voor zover
  wettelijk vereist, afwijkende bepalingen van
  toepassing conform de Wet Consumentenkoop en Garantie
  met betrekking tot de volgende bepalingen c.q.
  zinsdelen: art. 4 lid 1 (voor zover het de
  bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit);
  art. 7 lid 3 en 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9
  leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2
  (voor zover het de bevoegdheid van Home PC tot
  ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld
  met: “De afnemer heeft het recht om binnen een maand
  nadat Home PC zich schriftelijk op het bepaalde in
  lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet
  bevoegde rechter.”).

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van
  toepassing.
 2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement
  Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke
  mochten ontstaan tussen Home PC en de afnemer, tenzij
  Home PC er de voorkeur aan geeft het geschil aan de
  bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te
  onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen
  die behoren tot de competentie van de kantonrechter.